Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Drift og vedligehold af kedelanlæg til træfyring

En forudsætning for optimale forhold for drift og vedligehold af anlægget er et korrekt valg af kedelstørrelse og en korrekt opbygning og installation af anlægget. En rigtig dimensionering af anlægget, giver optimale driftsbetingelser og reducerer behovet for askehåndtering, rensning af kedlen og antallet af nedbrud som følge af for lav ydelse.

Pasning af anlægget
Behovet for arbejdskraft til drift og vedligehold, afhænger af en række forhold, der bør og kan gennemtænkes i projekteringsfasen. Fx om brændselslevering kan ske uden at lokalt personale er til stede, om brændslet forårsager afbrydelser i fødesystemet, om en del af overvågningen kan ske med fjernkontrol, om der bruges flis eller træpiller osv.

Aktiviteterne indenfor drift og vedligehold omfatter: Et dansk studie af tidsforbruget til drift og vedligehold på eksisterende træfyrede anlæg i store bygninger har vist følgende gennemsnitlige værdier, der er estimeret af driftspersonalet: Tidsforbruget afhænger af anlæggets størrelse og brændselsforbruget - mindre tidsforbrug på mindre anlæg. Med kendskab til det tilhørende brændselsforbrug og anlæggenes størrelse, har dk-TEKNIK udregnet nøgletal for tidsforbruget til drift og vedligehold i relation til brændselsforbrug og anlægsstørrelse. Dette fremgår af Tabel 4.

 TræpilleanlægTræflisanlæg
Tidsforbrug pr. brændselsforbrug (min/GJ)45
Tidsforbrug pr. effekt (ugentlige timer/100kW)12

Tabel 4. Tidsforbrug til drift og vedligehold i relation til brændselsforbrug og anlægsstørrelse.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at driftspersonale også bruger tid på drift og vedligehold af et olie- eller gasfyret kedelanlæg. Derfor er de ovennævnte tidsforbrug ikke netto et øget tidsforbrug i forhold de traditionelle varmeanlæg.

Mulighederne for at reducere behovet for arbejdskraft er mange. Herunder nævnes nogle af dem: Ifølge en leverandør af højt automatiserede kompakte kedelanlæg til store bygninger, behøver vedligehold af anlægget ikke at tage mere end omkring en halv time ugentligt, forudsat man har et avanceret kedelanlæg og træpiller af god kvalitet.

Mange problemer kan undgås, hvis den ansvarlige person modtager god og korrekt information om anlægget fra producenten, forhandleren, installatøren eller rådgiveren ved opstart af anlægget. Instruktionen skal omfatte: Askehåndtering
Aske fra træfyrede anlæg indeholder en stor mængde gødningsstoffer, der burde anvendes til jordbrugsformål. Askens indhold af cadmium og andre tungmetaller gør dog, at dette alligevel ikke altid er en god idé. Genanvendelse af asken fra anlæg over 1 MW reguleres af Bioaskebekendtgørelsen, der stiller bestemte krav til hvilke mængder, der må spredes og hvilke analyser, der skal gennemføres på asken. For mindre anlæg kan disse krav ikke bæres økonomisk, så asken bortskaffes efter aftale med kommunen. For helt små anlæg kan asken ofte bortskaffes via dagrenovationen, mens større anlæg i højere grad selv må stå for deponeringen.