Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Rammerne for træfyring i Danmark

Tilskud
I Danmark har der, til understøttelse af energipolitikken, gennem længere tid eksisteret statslige tilskudsmuligheder til øget brug af vedvarende energi, herunder bioenergi. Ud over tilskudsmidler til udvikling af bioenergiteknologierne og til opførelse af demonstrationsanlæg har der været støtte til investeringen i nye bioenergianlæg - såvel til store anlæg i fjernvarmestørrelse som til mindre anlæg til villaer og større bygninger.
I skrivende stund findes der i Danmark ingen støttemuligheder til biomassefyrede varmeproducerende anlæg. Årsagen er dels at økonomien i nogle typer anlæg er blevet så god, at støtte er unødvendig, dels at støttemidlerne er bortfaldet som følge af en omprioritering af statens midler.

Tilladelser
I løbet af 1980'erne blev hele Danmark inddelt i varmedistrikter i forbindelse med en stor varmeplanlægningsindsats. Kommunernes varmeplaner afgør hvilken energikilde, der må benyttes i hvilket område. Nogle områder er udlagt til fjernvarme, nogle til naturgas og andre igen til individuelle opvarmningskilder som el eller olie eller faste brændsler. Kommunens tekniske forvaltning er den relevante myndighed i forbindelse med tilladelser til opførelse af et nyt fyringsanlæg.

Love og regler

Luftvejledningen
Emissioner fra træfyrede kedelanlæg skal leve op til grænseværdierne, der er fastsat i Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen. Kapitel 6 heri omhandler energianlæg og stiller ud over generelle krav nogle specifikke grænser for emissionen af især støv, kulmonoxid (CO) og kvælstofilter (NOx). Kravene varierer med anlæggenes størrelse. Træfyrede kedelanlæg med en indfyret effekt på mellem 120 kW og 1 MW, må ifølge Luftvejledningen ikke udsende mere end 300 mg støv og 500 mg CO per normalkubikmeter tør røggas ved 10% O2. For anlæg over 1MW indfyret effekt er der skærpede krav og der kræves endvidere en miljøgodkendelse af anlægget.

Ud over Luftvejledningen skal en række love og regler iagttages under opførelse af et biomassefyret kedelanlæg. Det følgende giver en oversigt over området.

Bygningsreglement 1995
Gælder ved installation af fyrings- og varmeanlæg i bygninger, der ikke er omfattet af bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98).

Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98)
Gælder ved installation af fyrings- og varmeanlæg i småhuse. I begge de nævnte bygningsreglementer henvises der til Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469.

Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg AT 42
Varmeanlæg er omfattet af disse forskrifter fra 1980.

Brandteknisk vejledning nr. 32
Omhandler brandtekniske krav til biobrændselsanlæg samt krav til fyrrum og brændselslagre.

Der henvises i øvrigt til Installationsvejledning for biobrændselskedler fra Teknologisk Institut.