Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Miljømæssige fordele ved træfyring

Først og fremmest er træbrændsler CO2-neutrale. Det betyder, at forbrænding af træet i et kedelanlæg resulterer i emission af den samme mængde CO2, som træet kort forinden har optaget under vækstperioden. Energiforbruget til eventuel transport af brændslet mv. har ved beregninger vist sig ikke at rykke væsentligt ved dette. Brug af træbrændsler har altså ikke de samme klimakonsekvenser - fx en øget drivhuseffekt - som det er tilfældet ved brug af med fossile brændsler.

Moderne kedelanlæg til træpiller eller træflis, brænder brændslet i overensstemmelse med de højeste miljøstandarder. Moderne træfyrede kedler bruger op til 90% af den indeholdte energi i træet til opvarmning svarende til gode olie- og gaskedler.

Når det drejer sig om miljøpåvirkninger, er det almindeligt kendt, at ild fra træ kan danne en masse røg. Dette gælder ikke for træbrændsler, når de brændes i højteknologiske kedelanlæg. I Tabel 2 sammenlignes emissioner fra moderne kedler målt under drift på en række skoler i Østrig.

 Mg/kWh produceret varmeFyringsgasolieNaturgasTræpiller/træflis
 CO10150250
 SO23502020
 NOx350150350
 Støv200150
 NMVOC5210

Tabel 2. Emissioner i mg/kWh produceret varme for kedelanlæg med forskellige brændsler.

Ifølge disse målinger har trækedlerne lavere eller samme SO2-emissioner, lidt højere NOx- og CO-emissioner, og højere, men stadig acceptable støvemissioner sammenlignet med de olie- og gasfyrede kedler. Sammenlign CO-emissionerne med emissionerne fra et gammelt oliefyret anlæg, som kan ligge i området 400 mg/m3.

Emissioner fra træfyrede kedelanlæg er dog ikke de eneste miljøpåvirkninger, som skal tages i betragtning. Brændselsproduktion og transport tilføjer betragtelige mængder af forurening, som det kan være nødvendigt at gøre rede for i en miljøbalance.

Studier af emissionerne ved tilvejebringelse af både fossile brændsler og biobrændsler viser, at forureningen forårsaget af produktion og transport af biobrændsler er langt mindre end for fossile brændsler som olie og naturgas. (”Drivhusgasemission ved tilvejebringelse af fossile brændsler og biomassebaserede brændsler til energiformål, Energiforbrug og emissioner”, Energistyrelsen, nov. 2000). Desuden udgør forureningen fra produktion og transport af brændslerne typisk højst 10 % af den samlede forurening fra produktion, transport og afbrænding af brændslerne.