Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Understøttes politisk

Kyoto-protokollen kræver en betydelig reduceret emission af drivhusgasser. Brug af træbrændsler er blandt de mest omkostningseffektive måder at bidrage til denne målsætning på. Europakommissionen støtter direkte en øget brug af træbrændsler til opvarmningsformål. I kampagnen "Campaign for Take Off" har Kommissionen opstillet et mål om at have opbygget 2000 MW træfyrede anlæg til opvarmning af store bygninger i 2003 i Europa. Nogle europæiske lande har også opstillet nationale programmer, der skal fremme brugen af træ til opvarmningsformål, stimulere den regionale økonomi og åbne nye forretningsmuligheder for jord- og skovbrugere. Disse initiativer kan skabe jobmuligheder og derved have en positiv indvirkning på beskæftigelsen.

Endelig er Europakommissionen seriøst bekymret om det faldende niveau for energiforsyningssikkerhed. Træbrændsler kan medvirke betydeligt til at hæve dette niveau. Brugen af træbrændsler mindsker vores afhængighed af energikilder, der dels skal importeres fra lande udenfor Europa og dels på et tidspunkt slipper op eller ikke kan udnyttes så let og dermed bliver dyrere.

Vedvarende energikilder - herunder træbrændsler - har gennem lang tid været et vækstområde og har haft politisk bevågenhed i Danmark. Efter regeringens omprioritering af statens midler i 2002, er de statslige tilskudsprogrammer, der har spillet en stor rolle i udviklingen af bioenergiteknologier og bioenergimarkedet, faldet bort. Fremover skal alene relationen mellem priser på de forskellige brændsler drive udviklingen af bioenergiområdet. Denne prisforskel oppebæres af afgifterne på de fossile energikilder. Desuden eksisterer der fortsat en ordning til typegodkendelse af mindre træfyrede kedler.

Også på det lokale niveau kan politisk støtte være en betydelig drivkraft. For de fleste lokalsamfund og kommuner står stimulering af den lokale økonomi højt på dagsordenen. Mange er involveret i en Lokal Agenda 21 proces eller gennemfører andre miljøprogrammer. I sådanne lokalsamfund kan innovative projekter, der understøtter disse mål være meget velkomne og aktivt understøttet.