Titel:
Filnavn:
Rettet den:
Rettet af:
Bookmark:
Navigation:
Vis detaljer

Egenskaber for træpiller og træflis

Træpiller er et standardiseret, homogent biologisk brændsel, der fremstilles ved at sammenpresse tørre spåner og smuld af rent træ fra savmøller og træforarbejdende virksomheder. Der benyttes ingen lim eller andre kemiske tilsætningsstoffer i produktionsprocessen. Alene det høje tryk og tilsætning af damp sikrer pillernes styrke og holdbarhed. I visse lande er det tilladt at tilsætte 1-3% biologiske tilsætningsstoffer, såsom kartoffel eller majsmel eller sortlud fra celluloseindustrien. I Danmark er tilsætningsstoffer i træpiller ikke tilladt. I Danmark er den mest udbredte pillediameter 8 mm, mens den i Østrig og det sydlige Tyskland er 6 mm.

Energiindholdet i træpiller er omkring 17,5 MJ/kg (4,9 kWh/kg). To kilogram træpiller tilsvarer omkring én liter fyringsgasolie.

Det er afgørende, at brændselspillerne ikke indeholder andre bestanddele eller forureninger. Andre bestanddele end rent træ kan dels øge askeindholdet betragteligt, dels ændre askens sammensætning og opførsel. Begge dele kan føre til alvorlige driftsproblemer i kedelanlægget. Det er på samme måde vigtigt, at pillerne er mekanisk stabile og ikke let smuldrer til støv, da støv forbrænder under andre karakteristika end anlægget er designet til. Der findes standarder for pillekvaliteten i Sverige, Østrig, Tyskland og USA. En CEN standard for træbrændsler er under udvikling.

Træflis er sønderdelt træ med en længde i fiberretningen på 5-50 mm. Desuden indgår længere kviste (stikkere) og en finere fraktion (smuld). Kvaliteten af træflisen afhænger af råmaterialet og af den benyttede flisningsteknologi.

Træsflis hugget af hele træer inklusive grene i førstegangstyndinger i nåletræ eller i forbindelse med konvertering af gamle plantager eller hugget af topender og andet hugstaffald ved renafdrifter. Flis hugget af friske træer har et vandindhold på omkring 50-60% af totalvægten. Træflis hugget af træer, der har tørret mindst 3-6 måneder over sommeren i bevoksningen kan nå ned på 35-45%. Savværksflis er et biprodukt ved savning af tømmerstokke og har typisk et vandindhold på 40-50%

Den meget våde flis er egnet til kedler i flisfyrede fjernvarmeværker, der kan udnytte energiindholdet optimalt ved kondensering af røggassen, mens mindre flisfyr bedre kan håndtere den lidt mere tørre flistype. Meget våd flis bruges ikke i mindre anlæg med mindre særlige forhold taler for det. Det kunne fx være, at brændslet er tilgængeligt meget billigt eller gratis. Tabel 3 viser grundlæggende nøgletal for træbrændsler, der kan bruges til kedelanlæg til større bygninger. Tallene for rumvægten refererer til m3 løs volumen.

 Træpiller (8 mm)Træflis, lagret
Brændværdi (GJ/ton)17,510,4
Brændværdi (kWh/kg)4,92,89
Brændværdi (MWh/m3)3,310,68
Vandindhold (vægt-%)740
Rumvægt (kg/m3)660235
Askeindhold (vægt-%)0,51

Tabel 3. Nøgletal for brændsler til opvarmning i større bygninger. Videncenter for Halm- og Flisfyring

Under alle omstændigheder er det essentielt for at træfyringsanlægget skal fungere godt og pålideligt, at brændslet passer til kedelanlæggets specifikationer.